top of page

Правила и условия

Съдържанието на този уебсайт е собственост на SC DAFIOS SRL и е защитено от закона. Използването на текстовете, съдържащи се в уебсайта на компанията, дизайна, изображенията, публикувани в сайта, е разрешено само в случаите, когато са спазени условията за едновременното му използване, съответно: Изтеглените документи ще се използват само за лична употреба и некомерсиално използване на потребителя. Изтеглената информация и документи няма да бъдат променяни от потребителя. Всяко копие на елементите на уебсайта трябва да съдържа известието за авторски права. Всяко нарушение на гореспоменатите условия представлява нарушение на правилата и условията за достъп до сайта и се санкционира от румънското законодателство. Компанията действа в смисъл на законно и нормално използване на сайта и полага всички усилия да спазва законовите условия за използване на сайта, като предупреждава потребителите, че нищо в съдържанието на сайта не може да се тълкува като предоставяне на потребителя на авторски права или други права на интелектуална собственост върху съдържанието му. Потребителите нямат право да променят съдържанието на този уебсайт и нямат право да включват информацията, съдържаща се в него, в съдържанието на други произведения или да копират това съдържание за търговски цели.

bottom of page